Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále  jen „GDPR“) 

  1. 1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů <doplnit> (dále jen „Správce“).
  2. 2. Správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů
  3. 3. Právní základ pro zpracování osobních údajů a účely zpracování Správce osobních údajů zpracovává údaje za účelem vedení dokumentace dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
  4. 4.   Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.
  5. 5. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování U cizinců jsou evidovány osobní údaje v domovní knize dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a to: jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní, občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování. U občanů České republiky dle zákona o místních poplatcích a dle občanského zákoníku, a to: jméno a příjmení, adresa bydliště či zaměstnavatele, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu počátek a konec ubytování, uhrazené částky. 
  6. 6. Příjemci osobních údajů Příjemcem zpracovávaných osobních údajů je výhradně Správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  7. 7. Doba uložení osobních údajů Osobní údaje uchovává Správce po dobu určenou obecnými právními předpisy.
  8. 8. Práva subjektu údajů Subjekt údajů má právo požadovat od Správce informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.